دوفصلنامه فقه حکومتی

دوفصلنامه فقه حکومتی

Govermental Jurisprudence journal
 دوفصلنامه «فقه حکومتی» به صاحب امتیازی دکتر تقی دشتی در قم منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های  پژوهشهای فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی،ولایت فقیه،دولت اسلامی و جامعه اسلامی مقاله می پذیرد.