دوفصلنامه فقه حکومتی

دوفصلنامه فقه حکومتی

Govermental Jurisprudence journalپوستر دوفصلنامه فقه حکومتی

 دوفصلنامه «فقه حکومتی» به صاحب امتیازی دکتر تقی دشتی در قم منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های  پژوهشهای فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی،ولایت فقیه،دولت اسلامی و جامعه اسلامی مقاله می پذیرد.

دوفصلنامه «فقه حکومتی» بر اساس مصوبه جلسه ۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه موفق به کسب رتبه علمی-ترویجی گردید.