فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

Research in Curriculum Planningپوستر فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی از سال ۱۳۸۳ آغار به کار کرده است. و دارای مجوز علمی پژوهشی از دفترگسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

این مجله طبق نامه شماره ۷۲۴۱۳/۳۱۱۱ مورخ ۹۰.۵.۱۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم گردید.
این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چاپ و منتشر می گردد.

پژوهش در برنامه ریزی درسی ، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان مقالات علمی پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می کند.