فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

Journal of Sports Medicine and Physical Fitnessپوستر فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در حوزه ورزش و تربیت بدنی منتشر می شود.