مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Careپوستر مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا با عنوان قبلی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان به زبان فارسی انگلیسی و با هدف چاپ و انتشار آثار و مقالات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم پزشکی با تاکید بر رشته های پرستاری و مامایی در سطح ملی و به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای محققین و پژوهشگران دانشگاهی منتشر می گردد.

شرایط پذیرش مقالات:

۱. مقالات مورد پذیرش :

- مقالات حاصل باید از طرحهای تحقیقاتی مصوب و یا پایان نامه های دانشجویی با تاکید بر تحقیقات مداخله ای منتج شده باشد

۲. مقررات مربوط به منع انتشار مجدد

مقالات ارسالی به مجله نباید قبلا در نشریه فارسی زبان دیگری چاپ شده باشد. همچنین به طور هم زمان نباید به نشریه دیگری ارسال شده و یا تحت بررسی باشد..

۳. هرمقاله باید دارای بخش های زیر باشد:

- عنوان مقاله: باید مختصر و مفید و در برگیرنده موضوع تحقیق بوده ترجیحا در یک سطر باشد. (فارسی- انگلیسی)

- نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی)، رتبه علمی، آدرس محل کار، (به زبان فارسی و انگلیسی)، پست الکترونیکی همه نویسندگان

- مشخصات نویسنده مسیول شامل رتبه علمی، پست الکترونیکی، تلفن تماس (ثابت و همراه)، آدرس پستی

- چکیده مقاله:

چکیده فارسی مقاله حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و دارای عنوان، مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه نهایی، کلیدواژه باشد

چکیده انگلیسی مقاله حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و دارای عنوان و بخش های Background ، Methods ، Results ، Conclusion ، Keywords باشد.

متن چکیده فارسی و انگلیسی باید باهم تطابق کامل داشته باشند.