دوفصلنامه اندیشه آماری

دوفصلنامه اندیشه آماری

Iranian Statistical Society
اندیشه ی آماری نشریه ای است که از سوی انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار منتشر می شود . هدف اصلی از انتشار مجله ، کوششی برای ایجاد ارتباط بین همه ی آمار دانان و علاقه مندان به آمار و اعتلای سطح دانش و فرهنگ آماری در کشور است . برای نیل به این هدف ، از همکاری و همفکری همهی دانشجویان گرامی استقبال می شود و از کلیه ی همکاران انتظار می رود با ارسال مقاله هایی ، عمدتاً در یکی از زمینه های زیر ، مارا در انتشار منظم مجله یاری فرمایند:

  •   تاریخی، اعم از بیان سوابق دور و نزدیک و ریشه های پیدایش آمار و احتمال به طور عام و شاخه های وابسته به آن ها به طور خاص.

  •   فلسفی، به ویژه با تاکید بر نگرش های خاص آمار و احتمال.

  •   آموزشی، با معرفی پیشرفت های جدید در آمار و احتمال ، شیوه های جدید آموزشی ، نقد و برنامه های آموزشی ، به ویژه آموزش دانشگاهی و نقد کتاب.

  •   کاربردی، با معرفی طرح های عمده ی در حال اجرا در موسسات آماری با تاکید بر پس زمینه های نظری آن ها ، نقد علمی این نوع طرح ها و برنامه های آماری.