فصلنامه اندیشمندان حقوق

فصلنامه اندیشمندان حقوق

Journals law scholars
فصلنامه علمی تخصصی اندیشمندان حقوق، با نگاهی نو به مسائل حقوقی در حوزه های مختلف، با هیات تحریریه مجرب و متخصص، آمادگی دارد که به طرح و نشر دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران و نتایج تحقیقات و پژوهش­های آنها در قالب مقالات علمی تخصصی بپردازد.