فصلنامه اندیشمندان حقوق

فصلنامه اندیشمندان حقوق

Journals law scholarsپوستر فصلنامه اندیشمندان حقوق

فصلنامه علمی تخصصی اندیشمندان حقوق، با نگاهی نو به مسائل حقوقی در حوزه های مختلف، با هیات تحریریه مجرب و متخصص، آمادگی دارد که به طرح و نشر دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران و نتایج تحقیقات و پژوهش­های آنها در قالب مقالات علمی تخصصی بپردازد.