دوماهنامه هوزان

دوماهنامه هوزان

Hozan Journalپوستر دوماهنامه هوزان

اهداف و چشم انداز اصلی مجله هوزان این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین تحقیقات خود را در زمینه مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست، مهندسی بهداشت حرفه ای، علوم محیط زیست، مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و سایر شاخه های علوم یا علوم بین رشته ای با زمینه های مرتبط به محیط زیست منتشر کنند. بعلاوه، هدف ما این است که مرکز علمی جامعی را برای دانشجویانی که در رشته های مختلف محیط زیست مشغول به تحصیل هستند فراهم آوریم.

مهمترین زمینه های هوزان به شرح ذیل است:

سیستم ها و فناوریهای کنترل آلودگیهای محیط زیست، شناسایی، حذف، ارزیابی و مدیریت آلودگیها و آلاینده ها، محیط زیست طبیعی یا انسان ساخت و سلامت، اپیدمیولوژی محیط، سم شناسی محیط، موادسرطان زا وجهش زای محیط، ارزیابی و مدیریت خطربهداشتی و اکولوژیکی، موضوعات نوپدید در بهداشت محیط، سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط زیست، مدیریت مواد خطرناک و سمی، مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین، مدیریت و سیاست گذاری بهداشت محیط، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط در بلایا، جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط، مدیریت و سیاست گذاری در زمینه های محیط زیست، قوانین، مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطراری، حقوق و اخلاق محیط زیست