دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی

دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی

Breeding of Agronomic and Horticultural Cropپوستر دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی

دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی توسط دانشگاه تهران منتشر می شود.

این نشریه در حوزه به نژادی و زیست فناوری گیاهان زراعی و باغی مقالات فارسی می پذیرد.

مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند.