دو فصلنامه کشاورزی

دو فصلنامه کشاورزی

Journal of Agricultural
نشریه کشاورزی، نشریه سابق پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۸ تا بهار ۱۳۸۸ فعالیت داشته است.