فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

Studies of Literature, Mysticism and Philosophyپوستر فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه از سال ۱۳۹۴ توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه علمی تخصصی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

ادبیات غنایی و عرفانی

ادبیات حماسی

ادبیات تطبیقی

ادبیات داستانی

ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات مقاومت

زبان و ادبیات محلی

عرفان و فلسفه