دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

Journal of Applied Research of Plant Ecophysiologyپوستر دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

مجله تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی وابسته به دانشگاه گنبد کاووس به منظور انتشار نتایج پژوهش ها و توسعه و ترویج علوم مربوط به فیزیولوژی و اکولوژی، مطالعات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای بررسی به آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تایید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش چاپ می کند.

از دانش پژوهان دعوت می شود مقاله های خود را در زمینه های مختلف علوم اکولوژی، فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی شامل:

  • اکوفیزیولوژی رقابت گیاهان،
  • فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان، اثر عوامل محیطی زنده و غیر زنده و بر روی گیاهان،
  • کاربرد اکوفیزیولوژیک در مطالعه روابط متقابل بین گیاهان زراعی و علف های هرز،
  • جنبه های اکوفیزیولوژیک زندگی همزیستی،
  • دگر آسیبی و خود آسیبی در گیاهان،
  • اثرآلاینده ها بر گیاهان و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

در اختیار نشریه قرار دهند. مسئولیت محتوی مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول می باشد.