فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

International Journal of Human Capital in Urban Managemenپوستر فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

"International Journal of Human Capital in Urban Management” (IJHCUM) is an open access, peer-reviewed quarterly publication affiliated with Municipality of Tehran focusing on employment and allocation of human capital for urban management as well as urban multidisciplinary themes such as human resources management, urban HSE, urban services, transportation and civil management. Presenting practical issues existing in urban management from the perspective of human capital, the journal publishes original research papers, reviews, case studies and short communication covering all aspects of urban management linking the theory with actual applications and providing rigorous, critical analysis of real cases with the objective of identifying best practices in the management of human capital. IJHCUM Journal is free of charge at all steps including submission, revision, processing and publication. It should be noted that International Journal of Human Capital in Urban Management is published in association with Iranian Association of Public Administration.

IJHCUM is also licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License ۴.۰ International (CC- By ۴.۰). Licensees may copy, distribute, display and make derivative works only if they cite the original published IJHCUM article.