دوفصلنامه دیرینه شناسی

دوفصلنامه دیرینه شناسی

Paleontology journalپوستر دوفصلنامه دیرینه شناسی

دوفصلنامه دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران به صورت کاملا تخصصی در زمینه‌های مختلف دانش دیرینه شناسی و علوم وابسته فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل ریز دیرینه شناسی (Microplaeontology)، دیرینه شناسی بی مهرگان (Invertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی گیاهی (Paleobotany)، پالینولوژی دیرینه (Paleopalinology)، دیرینه شناسی اثرفسیلها (Ichnology)، بوم شناسی دیرینه (Paleoecology)، جغرافیای زیستی دیرینه (Paleobiogeography)، چینه نگاری زیستی (Biostratigraphy)، چینه نگاری سنگی (Lithostratigraphy)، چینه نگاری رخدادی (Event Stratigraphy)، چینه نگاری ایزوتوپی (Isotope Stratigraphy)، چینه نگاری توالیها (Sequence Stratigraphy)، انقراض و عوامل کنترل کننده آن، کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و زمین باستان شناسی است.