دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران

دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران

Iranian journal of Pulses Research
«پژوهشهای حبوبات ایران» نشریه ای است با درجه علمی پژوهشی که به وسیله پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب تفاهمنامه همکاری با شش دانشگاه کشور شامل دانشگاههای صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، شهیدباهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، به تعداد دو شماره در سال انتشار می یابد. این نشریه تخصصی، نتایج تحقیقات حبوبات را در زمینه های مختلف پژوهشی، منتشر میکند. منظور از حبوبات، بقولات مهم زراعی شامل نخود، عدس، انواع لوبیا، ماش، باقلا، نخودفرنگی، دالعدس و خلر است.

مقــالات بایــد نتیجــه پــژوهشهــای اصــیل در زمینــه حبوبــات بــوده و پــیشتــر در نشــریه دیگــری چــاپ نشــده و یا همزمان به نشریه دیگری ارسـال نشـده باشـند. زبان اصلی نشریه، فارسی است و مقالات، حاوی چکیده مبسوط به زبان انگلیسی نیز خواهند بود.