دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی

دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی

Journal Of Islamic Knowledge Managementپوستر دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی

فصلنامه مدیریت دانش اسلامی، به منظور واکاوی مسئله مدیریت دانش اسلامی در فضای علمی  و فراخوانی نخبگانی، جستجوی راه هایی به سوی مدیریت  دانش اسلامی به وجهی قاعده مند و مبتنی بر روشی علمی و توسعه، ترویج و انتشار آن، نشریه مدیریت دانش اسلامی، در فضای مجازی، اقدام به انتشار مقالات در سه حوزه اصلی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی ، داده کاوی در دانش های اسلامی و شبکه اصطلاحات و واژگان علوم اسلامی در سطح علمی پژوهشی می نماید.

بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، مدیران و برنامه ریزان، طلاب و دانشجویان، کارشناسان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق فرم دریافت مقاله، ارسال نموده تا با ذکر نام نویسنده (گان) منتشر گردد.

شرایط پذیرش مقاله
 ۱ - مقاله در جایی چاپ و یا هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
۲ - مقاله ارسالی تحقیقی و حاصل کار نویسنده (گان) باشد.
۳ - مقالات در ارتباط با حوزه تخصصی نشریه باشد.

این نشریه، با مجوزشماره ۹۳/۲۸۰۹۱، مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.