فصلنامه فقه

فصلنامه فقه

Journal Of jurisprudence
مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) از سال ۱۳۷۳ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله به صورت فصلی انتشار یافته و دارای امتیاز علمی پژوهشی می باشد.