فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی

فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی

International Journal of Musculoskeletal Pain preventionپوستر فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی

International Journal of Musculoskeletal Pain prevention is interested in all aspects of health sciences, especially new trends and advances. It is a fully refereed journal that publishes original scholarly work that advances the international understanding and development of health, both as a profession and as an academic discipline. All scholarly papers contributed to development and enhancement of all aspects of health education and health promotion are welcome.

 Subject areas include, but are not limited to the following fields:

Life style and musculoskeletan pain / Prevention / Rehablitation 
Quality of life and musculoskeletan pain / Prevention / Rehablitation 
Health Education and musculoskeletan pain / Prevention / Rehablitation 
Heath promotion and musculoskeletan pain / Prevention / Rehablitation 
Back pain Prevention / Rehablitation 
Knee pain Prevention / Rehablitation
Osteoprosis prevention
Osteoarthritis Prevention