نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز

نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز

The publication of Science, Research and Technologyپوستر نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز

نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز منتشر می شود.

این فصلنامه علمی تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم طبیعی، علوم انسانی به زبان فارسی مقاله می پذیرد.