فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران

فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران

IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCEپوستر فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران

آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

یکی از این مجلات علمی ، مجله علوم گیاهان زراعی است . این مجله علمی پژوهشی ،مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با زراعت، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و علوم علف‌های هرز را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد.

مجله علوم گیاهان زراعی در نظر دارد برای سال ۱۳۹۵ یک شماره را به طور ویژه به زبان انگلیسی منتشر نماید. لذا نویسندگان و محققان محترم میتوانند مقالات خود را براساس فرمت اصلی مجله (راهنمای نگارش مقالات) به زبان انگلیسی ارسال نمایند.