فصلنامه علوم دامی ایران

فصلنامه علوم دامی ایران

IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCEپوستر فصلنامه علوم دامی ایران

آنچه امروز تحت عناوین مجله‌های تخصصی علوم کشاورزی ایران توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می گردد در طول سال‌های گذشته سیر تکاملی رو به رشدی را طی نموده است.

فصلنامه علوم دامی ایران ، یک نشریه علمی پژوهشی است که مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با زمینه ­های تخصصی علوم دامی شامل تغذیه، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی و تولیدمثل، مدیریت، بهداشت و سایر زمینه های مربوطه را که به زبان فارسی نوشته شده باشند را منتشر می کند.

مقالات این نشریه نباید در جایی پیش از ارسال به دفتر مجله چاپ شده باشند.