دوماهنامه جستارهای زبانی

دوماهنامه جستارهای زبانی

Language Related Resaerchپوستر دوماهنامه جستارهای زبانی

دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی از سال ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس به زبان فارسی منتشر می شود.

نشریه جستارهای زبانی به ‌دلیل تخصصی‌شدن، فقط در حوزه مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و...) اقدام به دریافت مقاله می‌کند.