فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

Science and Technology Policy Lettersپوستر فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فصلنامه علمی - ترویجی، سیاست نامه، علم و فناوری توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم منتشر می شود.

این فصلنامه در حوزه های زیر به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

سیاست گذاری عمومی- سیاست گذاری انرژی- سیاست گذاری علم- سیاست گذاری فناوری- سیاست گذاری صنعت

این نشریه پیش از این با عنوان «نامه سیاست علم وفناوری» منتشر می شد و از سال ۱۳۹۴ به «سیاست نامه علم و فناوری» تغییر نام پیدا کرد.