فصلنامه پیام فرهیختگان

فصلنامه پیام فرهیختگان

payam-e farhikhteganپوستر فصلنامه پیام فرهیختگان

مجله پیام فرهیختگان توسط موسسه هدایت فرهیختگان جوان ازسال 1395 منتشر می شود.

فصلنامه پیام فرهیختگان به استناد مجوز شماره 76806 مورخ 1394.5.11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه علوم تربیتی(اختصاصی) به زبان فارسی منتشر و مقاله می پذیرد.