فصلنامه پزشکی نوید نو

فصلنامه پزشکی نوید نو

Navid No Journalپوستر فصلنامه پزشکی نوید نو

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نویدنو، نشریه ای علمی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقاء سطح دانش پزشکی می باشد.

اولین دوره انتشار این مجله از سال ۱۳۷۵ بوده و حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل مقالات تحقیقی، مروری و گزارش مورد در کلیه رشته های علوم پزشکی می باشد. این نشریه بصورت فصلنامه و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.