پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

Iranian Journal of International Politicsپوستر پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقاله های استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. با اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دوفصلنامه توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در حال چاپ می باشد. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، به صورت الکترونیکی به نشانی jipr@um.ac.ir ارسال نمایند.

زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:
۱. سیاست بین الملل
۲. سیاست خارجی
۳. روابط خارجی ایران
۴. اقتصاد سیاسی بین الملل
۵. تاریخ روابط بین الملل
۶. حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی
۷. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک
۸. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام
۹. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک
۱۰. مطالعات منطقه ای