دوفصلنامه فلسفه و کلام

دوفصلنامه فلسفه و کلام

Journal of Islamic Philosophy & Theology
دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و کلام توسط دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

در پی تلاشهای چند سال اخیر برای تخصصی کردن مجله های علمی، در سال ۱۳۸۷ مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت متبوع طی نامه شمارة ۴۴۴۲/۳ مورخ ۸۷.۶.۶ به این مجله اجازه داده است در چهار حوزه تخصصی فعالیت و برای هر حوزه تخصّصی دو شماره در سال مجله منتشر کند. متعاقب این اجازه، از مورخ ۱۳۸۷.۷.۱ چهار عنوان تخصّصی ذیل انتشار می یابد: ۱-فقه و اصول ۲-علوم قرآن و حدیث ۳-فلسفه و کلام ۴- تاریخ و فرهنگ

این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در موضوع فلسفه و کلام اسلامی مجله باشد.