دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanicsپوستر دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

نشریه علمی - پژوهشی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی مکانیک است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. 
هیات تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلا در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تایید به چاپ می رساند.
لازم به ذکر است که نویسندگان محترم می توانند مقاله خود را جهت ارسال با هر قالبی که میتواند در تسریع داوری مقاله شان موثر باشد ارسال نمایند.