پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

Library and Information Research Journal
این مجله مقاله‏ های تألیفى و پژوهشی در قلمرو‏هاى کتابدارى و اطلاع‏ رسانى را که با توجه به نکته‏ های زیر تدوین شده باشند منتشر مى‏کند:

۱-مقاله‏‏ هایى که نظریه‏ ها، راهکارها و روش‏هاى نویی را به جامعه علمى قلمروهاى پیش گفته ارائه مى‏کنند؛

۲-مقاله‏ هایی که نظریه‏ ها و پژوهش‏های نویی در قلمروهای پیش گفته را مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسى قرار مى‏ دهند؛

۳-مقاله‏ هایی که روش‏ها و ابزارهاى بهبود کیفى و کمى قلمرو کتابداری و اطلاع ‏رسانی را به گونه‏ اى مستدل به تصویر مى‏ کشند.

نویسندگان محترم مقالات : برای ارسال مقاله بایستی ابتدا با درج مشخصات کامل و دقیق در وبگاه مجله ثبت نام نمایید، سپس فایل مقاله را که قبلا با فرمت مطلوب مجله تهیه و تنظیم کرده اید از طریق نقش نویسنده خود ارسال نمایید.
در صورتیکه مقاله مطابق فرمت اعلام شده در بخش " نحوه نگارش و ارسال مقاله " تنظیم نشده باشد مورد بررسی قرار نمی گیرد.