فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)پوستر فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران یک نشریه علمی است که توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منتشر می شود.

این مجله با اهداف زیر منتشر می گردد:

ترویج و گسترش مرزهای دانش مدیریت بحران در حوزه های تخصصی پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، بازیابی (بازسازی و بازتوانی)؛

ترویج و گسترش مرزهای دانش پدافند غیرعامل؛
ترویج و گسترش مرزهای دانش سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛
انتشار آخرین دستاوردهای پژوهشی و ایجاد فضای نقد و تبادل اندیشه؛
ایجاد زمینه های همکاری و تعامل علمی پژوهشگران در سطح ملی و بین المللی؛
ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و ارائه راه حل های مرتبط با مسائل مدیریت بحران در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی؛
انتقال تجارب، ابتکار عمل ها و درس آموخته های مدیریت بحران با تاکید بر نقش مدیریت شهری؛
کمک به ایجاد شبکه ارتباط علمی بین پژوهشگران، سیاست گذاران و برنامه ریزان مدیریت بحران کشور؛
بسترسازی مناسب به منظور بهره برداری از تجربیات سایر کشورها با هدف بومی سازی تجربیات بین المللی مدیریت بحران
محورها و زیرمحورهای تخصصی

۱. ایمنی، پیشگیری و کاهش خطر
۱-۱- پیشگیری خطر؛
۲-۱- ایمنی و مقاوم سازی؛
۳-۱- برنامه ریزی کاهش خطر؛

۲. ارزیابی خطر
۱-۲-شناسایی خطر؛
۲-۲-ارزیابی خطر

۳. آمادگی و برنامه ریزی پاسخ
۱-۳- سیستم فرماندهی حادثه؛
۲-۳- طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری؛
۳-۳- برنامه عملیاتی در شرایط اضطراری؛
۴-۳-تخلیه و اسکان اضطراری؛
۵-۳-امداد و نجات


۴. بازسازی و بازتوانی در بحران
۱-۴-مدیریت تخریب و آوار؛
۲-۴- بازیابی زیرساخت ها، حمل ونقل، مسکن، محیط زیست؛
۳-۴-بازتوانی جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی؛
۴-۴-افراد با نیازهای خاص در بحران (سالمندان، کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، بیماران خاص و ....).

۵. مخاطرات طبیعی و انسان ساخت
۱-۵-مخاطرات زمین (زلزله و زمین لغزش، فرونشست و فرو ریزش زمین، آتشفشان و ...)؛
۲-۵-مخاطرات آب و هواشناختی (تغییرات اقلیمی، سیل، سیلاب، فرسایش خاک، بیابان زایی، آتش سوزی جنگل ها و مراتع، خشک سالی، طوفان و ...)؛
۳-۵-مخاطرات شیمیایی (آلودگی محیطی، آتش سوزی صنعتی-ساختمانی، پسماندهای شیمیایی و ...)؛
۴-۵-مخاطرات حمل ونقل (حوادث و سوانح جاده ای، ریلی، هوایی، مترو، ازدحام جمعیت و ...)؛
۵-۵-مخاطرات زیستی (اپیدمی ها، تهدیدهای زیستی و ...).

۶. آینده پژوهی بحران

۱-۶-تحلیل های کمی و کیفی روندها؛
۲-۶-شناسایی ریسک ها و مخاطرات آتی؛
۳-۶-طراحی آینده مطلوب ، ممکن و محتمل؛
۴-۶-سیاست گذاری و برنامه ریزی تغییرات برای آینده مطلوب.
۷. مدیریت دانش بحران
۱-۷-مستندسازی؛
۲-۷-ثبت درس آموخته ها؛
۳-۷-تحلیل ریشه ای علل حوادث.

۸. هوشمندسازی و فناوری های نوین
۱-۸-دستاوردهای دانش بنیان؛
۲-۸-فناوری های مبتنی بر تحلیل داده ها؛
۳-۸-مدیریت سیستم های اطلاعاتی.


۹. اجتماعی و فرهنگی
۱-۹-جوامع محلی و مشارکت جامعه محور در بحران؛
۲-۹-مسئولیت اجتماعی (فردی، شرکتی و سازمانی) در بحران؛
۳-۹-سرمایه اجتماعی در بحران؛
۴-۹-فرهنگ بحران؛
۵-۹-توانمندسازی، آموزش ایمنی و مدیریت بحران

۱۰. اقتصاد بحران و بیمه

۱۱. قوانین، مقررات، استانداردها و الزامات حقوقی مدیریت بحران

۱۲. اطلاع رسانی و رسانه در مدیریت بحران

۱۳. پدافند غیرعامل
۱۴. سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)