پژوهش نامه مدیریت تحول

پژوهش نامه مدیریت تحول

Journal of Transformation Managemetپوستر پژوهش نامه مدیریت تحول

دوفصلنامه پژوهش نامه مدیریت و تحول توسط دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۸۸ منتشر می شود.

هدف این نشریه علمی پژوهشی ارائه روش های گوناگون تغییر، بهبود و تحول سازمانی در سازمان های مختلف در قالب انتشار مقاله های علمی-پژوهشی اعم از کمی و کیفی می باشد. به طوری که بتواند در جامعه علمی سهم خود را در حوزه تغییر و تحول ایفاد نموده، هم چنین مطالب آن به طور کاربردی برای سازمان ها قابل بهره برداری باشد.