فصلنامه حفاظت گیاهان

فصلنامه حفاظت گیاهان

Journal of plant protectionپوستر فصلنامه حفاظت گیاهان

مجله حفاظت گیاهان فصلنامه ای است که در سال ۴ بار توسط دانشگاه فردوسی مشهد انتشار می یابد.

هدف از انتشار این مجله افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویرورس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.