دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد

دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد

Journal of Metallurgical and Materials Engineeringپوستر دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد

نشریه مهندسی متالورژی و مواد دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد. این مجله به صورت دو فصل نامه (دو شماره در سال) توسط گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر می گردد. مجله با هدف نشر مقاله¬های علمی پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش در زمینه مهندسی متالورژی و مواد از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم برای ارسال مقاله علمی-پژوهشی و یا یادداشت پژوهشی دعوت به عمل می آورد. مقالات می بایست کاملا طبق فرمت نشریه تنظیم شود. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده توسط نویسندگان مقاله ضروری می باشد. در صورت هر گونه سوال، مشکل و ارائه پیشنهاد در رابطه با مجله لطفا با ما تماس بگیرید:۰۵۱۳۸۸۰۶۰۲۴

نشریه دانشکده مهندسی پس از ۲۱ سال چاپ در زمینه مهندسی به چهار نشریه تخصصی تفکیک گردید که نشریه متالورژی و مواد یکی از این چهار مورد می باشد.

حوزه و تخصص نشریه

نشریه مهندسی متالورژی و مواد ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی متالورژی است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیات تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلا در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانسها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تایید به چاپ می رسند.