دوماهنامه پایش

دوماهنامه پایش

Payeshپوستر دوماهنامه پایش

«نشریه پایش» مجله‌ای علمی پژوهشی، وابسته ‌به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی است. این نشریه در قالب فصلنامه (دو ماهنامه از سال ۱۳۹۱) و به زبان فارسی منتشر می‌شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه‌های مختلف علوم بهداشتی است. علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم علوم بهداشتی می‌توانند مقالات خود را با رعایت کامل اصول و موارد زیر به آدرس نشریه ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تایید در نوبت چاپ قرار گیرد. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تاخیر درمراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید.