فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

Studies of Physical Education and Sport Sciencesپوستر فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

 • مدیریت ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • روانشناسی ورزشی
 • آسیب شناسی ورزشی
 • حرکات اصلاحی
 • امدادگری ورزشی
 • جامعه شناسی ورزشی
 • حقوق ورزشی
 • مهندسی و فناوری ورزشی
 • اقتصاد ورزش
 • خصوصی سازی در ورزش
 • بازاریابی ورزشی
 • مدیریت استراتژیک در ورزش
 • مدیریت اماکن ورزشی
 • بیومکانیک ورزشی
 • اخلاق در ورزش
 • تغذیه ورزشی
 • رفتار حرکتی
 • ,...