فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

Journal of Modern Managment
فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین، توسط دانشگاه علمی کاربردی شماره(۱) گچساران به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

۱.مدیریت صنعتی

۲.مدیریت دولتی

۳.مدیریت بازرگانی