فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

Journal of Agricultural Economics & Developmentپوستر فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی در دانشگاه فردوسی مشهد به زبان فارسی منتشر می شود.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی در حوزه های مرتبط با کشاورزی، اقتصاد و توسعه مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.

مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود.