فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

Journal of Research in Management and Accountingپوستر فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی منتشر می شود.این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
مدیریت اجرایی
تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات
مدیریت و کارآفرینی
چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
مدیریت بیمه
یادگیری سازمانی
مدیریت مالی
سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
مدیریت استراتژیک
مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
مدیریت دانش(KM)
بازاریابی و بازارسازی
مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی
مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
مدیریت رفتار سازمانی
توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
مدیریت امور بانکی
مدیریت شهری
سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و حسابداری