فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

Journal of Human Sciences Research
فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی در دو حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی منتشر می کند.

این فصلنامه در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:
محورهای علوم انسانی:
ــ الهیات و معارف اسلامی ــ الگوهای ایرانی اسلامی ــ علوم اقتصادی و توسعه ــ زبان شناسی و آموزش ــ جغرافیا و برنامه ریزی ــ زبان و ادبیات فارسی ــ علوم قرآن و حدیث ــ آموزش و پرورش ــ مشاور و راهنمایی ــ علوم حسابداری ــ علوم روانشناسی ــ علوماجتماعی ــ تاریخ و تمدن ــ علوم مدیریت ــ علوم رفتاری ــ علوم سیاسی ــ فقه و حقوق ــ علوم تربیتی ــ انسان و هنر

مطالعات فرهنگی:
ــ موانع و مشکلات فرهنگی جامعه ــ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ــ فرهنگ کار و کارآفرینی ــ تربیت اخلاقی و فرهنگی ــ الگوهای فرهنگی پایدارــ فرهنگ اقتصاد مقاومتی ــ تعلیم و تربیت اسلامی ــ جامعه شناسی فرهنگی ــ سبک زندگی اسلامی ــ فرهنگ و اندیشه دینی