دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

Iranian Food Science and Technology Research Journalپوستر دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

نشریه علمی پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از سال ۱۳۸۴ به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهدبا همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می شود. این نشریه تحقیقات دارای نوآوری در زمینه های مختلف علوم و صنایع غذایی ( فناوری مواد غذایی، مهندسی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و زیست فناوری مواد غذایی) را جهت استفاده متخصصین این حوزه در داخل و خارج از کشور به چاپ می رساند.

دارای مجوز چاپ ۶ شماره در سال (دو ماهنامه) مقالات (پژوهشی، کوتاه و مروری) به دو زبان فارسی (۴ شماره) و انگلیسی (۲ شماره)