دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

Journal of History & Cultureپوستر دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

در پی تلاشهای چند سال اخیر برای تخصصی کردن مجله های علمی، در سال ۱۳۸۷ مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت متبوع طی نامه شماره ۴۴۴۲/۳ مورخ ۸۷.۶.۶ به این مجله اجازه داده است در چهار حوزه تخصصی فعالیت و برای هر حوزه تخصصی دو شماره در سال مجله منتشر کند. متعاقب این اجازه، از مورخ ۱۳۸۷.۷.۱ چهار عنوان تخصصی ذیل انتشار می یابد: ۱-فقه و اصول ۲-علوم قرآن و حدیث ۳-فلسفه و کلام ۴- تاریخ و فرهنگ

حوزه و تخصص نشریه

کلیه موضوعات مرتبط به تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی در حوزه فعالیت مجله تاریخ و فرهنگ است.

مراحل بررسی و انتشار مقاله‌ها

۱ اعلام وصول پس از دریافت مقاله. ۲ بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در «راهنمای تدوین مقالات» رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می‌شود). ۳ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، برای داوران فرستاده می‌شود تا درباره ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند. ۴ نتایج داوریها در جلسات هیات تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. ۵ نظر نهایی هیات تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله‌ها می‌رسد. ۶ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجله به نویسندگان اهدا خواهد شد.