دوفصلنامه مهندسی آب

دوفصلنامه مهندسی آب

Journal of Water Engineeringپوستر دوفصلنامه مهندسی آب

دوفصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند در حوزه های آبیاری،زهکشی،منابع آب،سازه های آبی،هیدرولیک رسوب،محیط زیست، آب و فاضلاب، آبخیزداری، آب-هواشناسی (هیدرومتیولوژی)، آب های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها نسب به ارسال مقالات علمی خود به زبان فارسی اقدام نمایند.