مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی

مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی

Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal


پوستر مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی
سردبیر:میترا پیامی بوساری
پرویز قزلباش
نام اختصاری:Prevent Care Nurs Midwif J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بارداری و زایمان، مراقبت مادر و کودک، تنظیم خانواده، بهداشت بلوغ، پرستاری سالمندان، پرستاری جراحی و داخلی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار