مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

Preventive Care in Nursing & Midwifery Journalپوستر مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal is a scholarly and open access journal that published quarterly by Nursing and Midwifery Faculty of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.

PCNM is an international journal and articles from all over the world are accepted .Articles in this journal are published free of cost. 

مجله Preventive Care in Nursing & Midwifery با افتخار آمادگی خود را جهت بررسی و پذیرش مقالات انگلیسی و فارسی در حیطه پرستاری و مامایی با محوریت مراقبت های پیشگیرانه در تمام سطوح همچنین مقالات مرتبط با COVID-۱۹ در زمینه مامایی و پرستاری اعلام می نماید.

لازم به ذکر است سابمیت و چاپ مقاله در این مجله هیچ هزینه نداشته و هزینه ویرایش انگلیسی تمام مقالات پذیرش شده در این مجله به عهده دفتر مجله می باشد.