دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی

دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی

Journal of Islamic Craftsپوستر دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی

قطب علمی هنر اسلامی (مستقر در دانشگاه هنر اسلامی تبریز)  در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کمّی و کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و هنری پژوهشگران داخلی و خارجی  اقدام به انتشار مجله «هنرهای صناعی اسلامی» نموده است. این نشریه به زبان فارسی، انگلیسی و ترکی (در قالب چکیده تفصیلی مقالات) منتشر می شود  و دربر گیرنده زمینه های مرتبط با هنرهای اسلامی خواهد بود.

دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی، در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

  1. طراحی و فرم در هنرهای اسلامی
  2. تکنیک و اجراء در هنرهای اسلامی
  3.  بررسی و نقد هنرهای اسلامی در دوره معاصر
  4.  مبانی نظری هنر اسلامی
  5.  تاریخ هنر اسلامی در ایران و جهان