دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

Family Pathology, Counseling & Enrichmentپوستر دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه خانواده چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند.

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در ویژه‌نامه مجله « آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده» با نام صمیمیت و انزوا در خانواده؛ آسیب‌شناسی و مداخله

فراخوانی می‌گردد، پژوهشگران علاقه‌مند و کارآزموده در گستره علوم و حرفه‌های روان‌شناختی، مقالات خود را برای انتشار در ویژه‌نامه دوره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، تا پایان اسفند ۱۳۹۵ ارسال نمایند. پژوهش‌هایی که به گزارش مداخلات متمرکز بر بهبود رابطه همسران پرداخته باشد در اولویت انتشار خواهد بود.