دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

Family Pathology, Counseling & Enrichmentپوستر دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه خانواده چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند.

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در ویژه‌نامه مجله «  آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده» با نام صمیمیت  و انزوا در خانواده؛ آسیب‌شناسی و مداخله

فراخوانی می‌گردد، پژوهشگران علاقه‌مند و کارآزموده در گسترۀ علوم و حرفه‌های روان‌شناختی، مقالات  خود را برای انتشار در ویژه‌نامۀ دورۀ سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، تا پایان اسفند ۱۳۹۵  ارسال نمایند.  پژوهش‌هایی که به گزارش مداخلات متمرکز بر بهبود رابطۀ همسران پرداخته باشد در اولویت انتشار خواهد بود.