دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

Journal Of Genetic Engineering and Biosafetyپوستر دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی توسط انجمن ایمنی زیستی ایران به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شود.

مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی نتیجه تحقیقات مرتبط با مهندسی ژنتیک گیاهی، جانوری و انسانی زیست فناوری گیاهی، جانوری، پزشکی، میکروبی و صنعتی تولید گیاهان و جانوران و میکروارگانیسمهای تراریخت و نوترکیب و تحقیقات مرتبط با ایمنی زیستی را چاپ و منتشر می نماید.

مقالات مربوط به بررسی تنوع ژنتیکی و چند شکلی ژن در جانوران و گیاهان و میکروارگانیسم ها در اولویت چاپ و نشر نیستند.