نشریه سنجش از دور و GIS ایران

نشریه سنجش از دور و GIS ایران

Remote Sensing and Iran GIS
نشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران وابسته به انجمن سنجش از دور و GIS ایران و دانشگاه شهید بهشتی، اولین نشریه علمی-پژوهشی تخصصی است که به منظور گسترش و ارتقای پژوهش، انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها و کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور، انتشار می‌یابد.

این نشریه که بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  ۱۰۶۸۲/۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ موفق به دریافت رتبه علمی-پژوهشی گردید، اولین شماره آن در بهار سال ۱۳۸۸ به چاپ رسید و در حال حاضر بصورت فصلنامه با ۵۹۶۶-۲۰۰۸ ISSN و به زبان فارسی دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را در زمینه های مرتبط با علوم سنجش از دور و GIS منتشر می نماید.