دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

Stragetic Research Journal in Agricultural Sciences and Natural Resourcesپوستر دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، نشریه‌ای است که توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایرانی به صورت نیمسال نامه و چاپی-الکترونیکی منتشر می شود. این مجله از فرهنگستان علوم درجه علمی-پژوهشی دریافت داشته و تنها مقاله های راهبردی را در زمینه های مختلف علوم کشاورزی منتشر می‌کند.

گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف گروه، مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی را با اهداف زیر منتشر می کند:

- انتشار یافته های پژوهش های راهبردی کلان کشور در زمینه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی

- مقاله های تحلیلی رهیافتی درباره یکی از چالش های کلی علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

- انتشار مقاله های دعوتی صاحبنظران درباره مسائل و مباحث مهم کشور در زمینه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی

- ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد آخرین راهکارهای پیشنهادی برای مسائل کلان در زمینه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رشته های زیر و گرایش های وابسته به آنها مورد نظر این مجله است:

۱- آبیاری

۲- اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی

۳- جنگل و محیط زیست

۴- چوب شناسی

۵- زراعت و اصلاح نباتات

۶- شیلات

۷- علوم باغبانی

۸- علوم خاک

۹- علوم دامی

۱۰- علوم و صنایع غذایی

۱۱- گیاه پزشکی

۱۲- ماشین های کشاورزی

۱۳- مرتع و آبخیزداری