فصلنامه بسپارش

فصلنامه بسپارش

Polymerization
فصلنامه علمی-ترویجی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود.

تمام مـراحل ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود.