فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

Social Development and Welfare Planningپوستر فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • توسعه اجتماعی
  • رفاه اجتماعی
  • جهانی شدن
  • تعرضات خانوادگی
  • رضایت شغلی
  • مشارکت اجتماعی